Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület Alapszabálya

Elhatározva a Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., 2011.évi CLXXXI. törvény (Ectv.) valamint a 350/2011.(XII.30.) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I. Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület

2. Az egyesület rövidített elnevezése: KÖZE

3. Az egyesület működési területe: Pétervásárai Kistérség

4. Az egyesület weboldala: kozegy.eu

5. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály I. számú mellékletét képezi.

KÖZE logo
Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület logója

II. Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

1.1 Szervezetek, önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások által elérhető szolgáltatások, lehetőségek, ajánlatok, termékek ismertetése a lakossággal az alábbi településeken: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó
1.2 Önkormányzatok leterheltsége miatt közreműködés a szociális ügyintézésekben, formanyomtatványok előkészítésében, digitálisan elérhetővé tételükben
1.3 A településeken történő közérdekű információk teljes körű terjesztése
1.4 A települések lakói számára elérhető lehetőségek ismeretanyagának átadása
1.5 A településeken élők számára segítségnyújtás, amely az alábbi pontokra terjed ki:
• ügyintézésben közreműködés
• szolgáltatások elérhetősége
• segélyezési formák ügymenete
• álláskeresés
• információ beszerzése, átadása
• nyomtatványok szerkesztése / digitalizálása
• elektronikus eszközök felhasználói szintű kezelése
• személyes, telefonos, elektronikus kapcsolattartás
• tanácsadás
• lakossági problémák továbbítása az illetékes szervek felé
• szociálisan rászorultak segítése
• aktuális jogszabályi ismeretek
1.6 A lakosság közösségi érdekeinek és értékeinek feltárása
1.7 Kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés, segítségnyújtás
1.8 Nemzetiségek hagyományőrző tevékenységeinek elősegítése, ismertetés
1.9 Nemzeti értékek és emlékek őrzése, védelme és ismertetése, hagyományok, népszokások valamint azok gyakorlásának segítése, szervezése
1.10 Művészeti értékek létrehozásában, megismertetésében történő segítségnyújtás
1.11 Kistérségek integrációjának segítése
1.12 Közérdekű tevékenységek elősegítése, közösségszervezés
1.13 Lakossági szerepvállalás növelése
1.14 Rekonstrukciós és állagmegóvási tevékenységek
1.15 Egészségmegőrző és sporttevékenységek népszerűsítése, rendezvények elősegítése
1.16 Adománygyűjtés és szervezés megbízás alapján
1.17 Közhasznú szervezetekkel történő együttműködés
1.18 Kormányzati szervekkel történő együttműködés
1.19 Természet és állatvédelemmel kapcsolatos információk átadása, ügyekkel kapcsolatos segítségnyújtás, közvetítés
1.20 Turizmus fellendülésének elősegítése
1.21 Munkaszervezési folyamatokban történő segítségnyújtás

2. Az egyesület tevékenysége:

2.1 Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiban tagjain kívül más is részesülhessen.
2.2.Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó
képességét (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §
a)-b) )
2.3. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének) a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről 121. § a)-b) )
2.4 Közérdekű, közhasznú információáramlás elősegítése a 2011. évi CXII. törvény alapján
2.5. Vállalatok, vállalkozók, közszolgáltatások és önkormányzatok által elérhetővé tett ismeretanyag átadása a lakosság számára, írásbeli megállapodás alapján.
2.6. Kulturális, közösségi, egészségmegőrző, hagyományokon alapuló, és művészeti tevékenység létrejöttének elősegítése, ismertetése, szervezése
2.7 Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, a térség érdekében tevékenykedő szervezetekkel.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13§ (1) 11.
2.8. Adományszervezési tevékenység, adománygyűjtés a 350/2011. (XII. 30.) 5. § valamint a 2011.évi CLXXV. tv. 9. 24-26§- alapján.
2.9. Természet és állatvédelmi tevékenység elősegítése, ismertetése a 41/2010. (II. 26.) Korm. rend. valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján.
3.0 Közhasznú tevékenységek a 2011.évi CLXXV. tv. 18§ alapján
3.1. Kistérségi önkormányzatok bürokratikus terheinek csökkentése, hatályos nyomtatványok uniformizálása, közvetítése az eljárásban érintettek felé
3.2. Hivatalos beadványok kitöltésében segítségnyújtás, alapvető tájékoztatás

III. Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el.
2. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az 1. alapcél szerinti tevékenységei megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordíthatja.
3. Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat.
4. Az egyesület közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet.
5. Az egyesületbe való be illetve kilépés önkéntes.

IV. Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetnek.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február 15 napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V. A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság.

Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen
gyakorolják. (Az egyesület tagjai a közgyűlésen – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás alapján – meghatalmazott képviselő útján is részt vehetnek, és gyakorolhatják
tanácskozási, illetve – ha ezzel rendelkeznek – szavazati jogukat.)

Az egyesület szervezetét érintő kérdésekben a c.) pont tagjai véleményt nyilváníthatnak, napirendi pontokat előterjeszthetnek, közgyűlésen részt vehetnek, ám szervezeti, gazdálkodási ügyekben szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az egyesület tagsági kérelme 18 év alatti személynél csak szülői beleegyező nyilatkozat megléte mellett bírálható el a közgyűlés által

VI. A tagsági jogviszony keletkezése

a.) Rendes tagság esetén az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
b.) Tiszteletbeli tagság az egyesület megalakulását követően közgyűlés elé terjesztéssel, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel jön létre, mely határozat meghozataláról számított 8 napon belül a közgyűlés írásban értesíti a tagjelöltet.
c.) A pártoló tagság egyesület megalakulását követően a pártoló tagsági belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A pártoló tagsági belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a tag nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi.

A kizárási eljárást bármely tag kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII. A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:
a./ az egyesület tevékenységében részt venni
b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./ közgyűlésen részt venni, rendes és tiszteletbeli tagsági jogviszony esetén szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekintetni
e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX. A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
e./ Köteles az összeférhetetlenség szabályait szem előtt tartani.

2. Egyéb rendelkezések:
1.)A tagok kötelesek a jogszabályi előírások betartására vonatkozóan kiemelt figyelemmel lenni tagtársaik és ügyfeleik irányába.
2.) A tag köteles a szervezettől segítséget kérőnek maximálisan nyújtható odafigyelésével és tudásával segítséget nyújtani a rendelkezésére álló törvényes keretek szerint.
3.) A tagok dokumentálják a szervezethez kapcsolódóan létrejött megállapodásokat.
4.) A tagok minden szervezettel kapcsolatos ügyről tájékoztatják az Egyesület elnökét, vele egyeztetve végzik teendőjüket.
5.) A tagok számára tilos a hálapénz és bármely köszönetnyilvánításként felajánlott eszköz, juttatás elfogadása szolgálatukért cserébe.
6.) A tagok kötelesek a közgyűlések alkalmain kívül is, havi rendszerességgel írásban beszámolni az egyesület kapcsán végzett teendőikről. A hó végi beszámolót kötelesek megőrizni, s a közgyűlés alkalmával átadni azt az Egyesület elnökségének.

X. Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés
b./ Elnökség

A Közgyűlés

1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
Közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
1.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
2.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
3.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
4.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
5.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
6.) aki személyesen érdekelt a döntésben.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5.

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze igazolható módon. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6.

A Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület elnöksége köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9.

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítője aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét (Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület);
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség
12.

Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

13.

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

14.

A Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan meghatalmazni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

15. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele
l./ a tag felvételéről való döntés.
m/ házipénztár őrzése és nyilvántartása n./döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

17.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

18.

Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

19.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XI. Záró rendelkezések

A Közösségsegítő és Integráló Független Térségi Egyesület alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

KÖZE nyilvántartási száma: 10-02-0003020
Adószám: 19315096-1-10
Bankszámlaszám:  11600006-00000000-97390174 (Erste Bank)

IBAN: HU10116000060000000097390174